Regulamin Zamówień


1. Płatności:

Płatności w sklepie internetowym Piękne wstążki.pl można dokonywać:
- przelewem tradycyjnym,
- przelewem elektronicznym,
Koszty prowizji bankowych ponosi Klient. Sprzedawca rozpocznie realizację Zamówienia po wpłynięciu zapłaty na rachunek Sprzedawcy wskazany w przesłanym Klientowi potwierdzeniu Zamówienia. Za datę dokonania wpłaty przy wykorzystaniu przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy, uważa się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.

2. Składanie zamówienia

Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej wstazka.pl, korzystając z zakładki "Zamówienia". Aby złożyć Zamówienie, należy na stronie internetowej wstazka.pl, wypełnić wszystkie rubryki formularza zamówień:
- podać kompletny i dokładny adres pocztowy (adres dostawy), który nie jest adresem skrzynki pocztowej,
- podać adres e-mail,
- podać numer telefonu w celu umożliwienia Sprzedawcy kontaktu w razie wątpliwości związanych z Zamówieniem,
- w opisie podać kody produktów oraz ilość sztuk danych produktów,
- kliknąć na polecenie "wyślij".
- W opisie należy podać dane do wystawienia faktury, jeśli Klient zażądał jej otrzymania.
Sprzedawca wysyła zawiadomienie drogą elektroniczną na e-mail Klienta z dokładną kwotą do zapłaty. W mailu znajduje się informacja na temat szczegółów Zamówienia oraz numer Zamówienia, którym należy się posługiwać podczas kontaktów ze Sprzedawcą– oraz numer rachunku bankowego Sprzedawcy, na który należy dokonać wpłaty.
Sprzedawca wysyła zamówiony towar drogą pocztową przesyłką priorytetową poleconą, której koszty ponosi kupujący.
W przypadku braku otrzymania wpłaty na rachunek Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta, Zamówienie zostanie anulowane.

3. Realizacja Zamówienia

Realizacja Zamówienia złożonego w Sklepie rozpoczyna się w chwili wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy płatności za Zamówienie.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w Magazynie.
Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymywania przez Sprzedawcę.
W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem wynikającej z wyczerpania Stanu Magazynowego danego Towaru, Klient jest informowany o stanie Zamówienia drogą elektroniczną i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia). W takiej sytuacji Zamówienie nie będzie zrealizowane dopóki Klient nie poinformuje Sprzedawcy o swojej decyzji. W przypadku braku takiej informacji, po upływie 7 dni od momentu przesłania zapytania do Klienta, zamówienie zostanie anulowane. W przypadku, gdy Towar jest trwale niedostępny i jest to jedyna pozycja w Zamówieniu, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania Zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany elektronicznie lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, w przypadku gdy podane przez Zamawiającego w formularzu zakupu dane są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości. W takim wypadku Sprzedawca spróbuje skontaktować się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie w celu uzupełnienia danych. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem lub braku odpowiedzi Klienta na zapytanie Sprzedawcy w terminie 7 dni od przesłania takiego zapytania Zamówienie zostanie anulowane.
Zamówienia kompletowane są zwykle w ciągu 2 dni roboczych. W wyjątkowych wypadkach, kiedy czas pomiędzy złożeniem Zamówienia a jego potwierdzeniem przez Klienta wydłuży się i Towaru zabraknie w Magazynie czas kompletowania Zamówienia może się wydłużyć. W takim wypadku Sprzedawca skontaktuje się z Zamawiającym telefonicznie lub mailowo w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji. Do każdego Zamówienia wystawiany jest rachunek lub, na żądanie Klienta, faktura VAT. W wypadku złożenia przez Klienta żądania wystawienia faktury VAT do Zamówienia, do którego wystawiony został Klientowi rachunek, Sprzedawca wystawi fakturę VAT, jeśli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa i z zachowaniem zasad wynikających z takich przepisów. Powyższe ma zastosowanie także do wystawiania przez Sprzedawcę duplikatów faktur VAT i faktur korygujących . Koszty dodatkowego przesłania przez Sprzedawcę do Klienta faktury VAT, w tym jej duplikatu i faktury korygującej ponosi Klient, jeśli konieczność takiego wysłania wynika z przyczyn leżących po stronie Klienta . Realizacja Zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji, gdy Klient dokonał już opłacenia Zamówienia, wpłata ta jest zwracana na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. W przypadku dokonania przez Klienta nadpłaty z przyczyn leżących po stronie Klienta, kwota nadpłaty, w tym wpłata za anulowane z przyczyn leżących po stronie Klienta Zamówienie, jest zwracana Klientowi z potrąceniem kosztów przekazu pocztowego lub prowizji bankowej.

4. Dostawa

Dostawa zamówionego Towaru odbywa się poprzez przesyłką poleconą priorytetową za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Termin dostarczenia przesyłki do Klienta to łączny czas realizacji Zamówienia plus przewidywany czas dostarczenia Towaru do Zamawiającego.
Koszty dostawy Towaru wskazane są w Cenniku Dostawy.
Przy odbiorze Towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, w obecności pracownika Poczty Polskiej stan techniczny przesyłki. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, czy opakowanie jest nienaruszone, czy Towar nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu, i czy jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt pracownikowi Poczty Polskiej oraz sporządzić w obecności pracownika firmy przesyłkowej protokołu reklamacji.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu.
Klient zobowiązany jest odebrać paczkę zawierającą Towar zgodny z Zamówieniem. W przypadku, gdy Klient nie odbierze przesyłki awizowanej przez Pocztę Polską i wróci ona do Sprzedawcy, Sprzedawca spróbuje skontaktować się z Zamawiającym drogą elektroniczną. Brak odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych oznacza rezygnację Klienta z zamówienia. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za powtórne przesłanie paczki, zgodnie z Kosztami dostawy Towaru bez względu na wartość zamawianych Towarów oraz do pokrycia kosztów zwrotnego dostarczenia Towaru do Sprzedawcy. Koszty powyżej powinny być uiszczone w formie przelewu na konto Sprzedawcy. Paczka zostanie wysłana po zaksięgowaniu wpłaty. W sytuacji, gdy Klient zrezygnuje z ponownego wysłania mu Zamówienia, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą przez niego łączną wartość Zamówienia pomniejszoną o koszt dostawy Towaru oraz koszt zwrotnego dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, niezależnie od wartości zamawianych Towarów.
© Copyright 2012 wstazka.eu